Alueen kehittämistarpeiden jäsenkyselyn yhteenveto lokakuulta 2017

Yhdistys kiittää palautteesta! Kyselyyn vastasi n 10 % yhdistyksen jäsenistä. Kyselyssä tuli paljon kehitysehdotuksia ja toiveita. Osa vastaajista oli tyytyväisiä alueen väyliin ja turvallisuuteen.

Yhdistys on ottanut kantaa ja on tehnyt lausunnon Turun kaupungille varsinaisista vaaran paikoista ja sellaisista asioista, joille kaupunki myös pystyy tekemään parannuksia.

Yhdistys ei voi ottaa suoraan kantaa esimerkiksi siihen, pitäisikö joku tie asfaltoida vai ei, tai pitäisikö läpiajo estää. Tällaisissa asioissa yhdistys voi auttaa järjestämällä näitten pienempien alueiden asukkaiden yhteispalavereita pohtimaan ja päättämään näistä asioista, asukkaiden niin halutessa.

Pienemmissä paikallisissa asioissa suositellaan myös, että asukas antaa itse kehitysehdotuksensa Turun kaupungille, koska vain asukas tietää onko asia vielä ajankohtainen.

 • www.turku.fi -> Palautepalvelu

Alla on koottu palautteiden käsittely aiheen mukaan.

 

Ajonopeudet – nopeusrajoitusten merkitseminen

Tämä osuus sisältyy yhdistyksen lausuntoon

Alueellamme on paikoitellen puutteellisia ja myös harhaanjohtavia nopeusrajoitusmerkintöjä.

 • Myllymäentie 32 luona oleva 30 km nopeussuositus pois, koska alueella on jo 30 km nopeusrajoitus.
 • Aluerajoitukset merkittävä myös katuun maalaamalla.
 • Erityisesti Stålarminkadulta poikkeavien sivukatujen: Daniel Hjortinkatu, Perämiehenkatu, Tervahovinkatu ja Tiilentekijänkatu 30 km ​aluenopeusrajoitusmerkit sijoitettava niin, että ne näkyvät kääntyville selkeästi.
 • Aluerajoitusalueella olevan erillisen nopeusrajoituksen loppuminen pitää osoittaa siten, että kulkuväylän käyttäjä ymmärtää, että aluerajoitus jatkuu.

Yhdistys kiittää digitaalisista nopeudennäyttötauluista, joita on ollut ainakin Kupittaankadulla ja Valtaojantiellä. Ne ovat informatiivisia ja hillitsevät ajonopeuksia. Yhdistys tulee esittämään näyttötauluille sopivia paikkoja.

Muita kommentteja

Ajonopeuksista kommentoitiin hyvin monen kadun kohdalla. Mitä voi lisäksi itse tehdä on kaupungille ilmoittaminen ja voi toivoa kadulle tilapäistä nopeusnäyttöä.

 

Vähäheikkiläntie Majakkarannasta Kaskenkadulle (tähän onkin tullut jo automaattinen valvonta)

 

Talviylläpito – auraus

Sisältyy yhdistyksen lausuntoon

 • Kaupungin talvikunnossapidon alaisten jalkakäytävien auraus ja hiekoitus ollut erittäin puutteellista.
 • Yhdistys kehottaa kaupunkia huomioimaan suojatiet, niin ettei lumivalleja jätetä suojateiden kohdalle.

Muita kommentteja

Yhdistys ei voi juurikaan vaikuttaa kaupungin aurauksen priorisointiin.

Yhdistys ei ota kantaa siihen, että auraaja jättäisi pihalletuloväylät auki, koska se hidastaisi aurasta liian paljon. Nämä kuuluvat asukkaan työhön.

 

Liukkaus talvella sekä muita vaaran paikkoja

Sisältyy yhdistyksen lausuntoon

Yhdistys ​esittää, että ​kaupunki hoitaa​ ja kunnostaa Myllärinkujan jatkeen ​Myllymäentie​l​tä Kupittaankadulle niin että​ kulkuväylä olisi käyttökelpoinen niin talvella kuin muinakin aikoina. Yhdistys ​toivoo​ ​myös Wärtsilänpolun​ ja Melojanpolun ​parempaa ylläpitoa sekä kunnostamista, näillä väylillä on sama huonokuntoisuus​ongelma kuin Myllärinkujalla. Ne ovat vaarallisia katuristeyksien näkyvyyden vuoksi​ ​ja niitä pitkin kulkee mm. paljon koululaisia.

Pyydetään toistamiseen aitaa Vähäheikkilän kentälle myös Valtaojantien puolelle, sekä porttia joka estää kentällä ajamisen, ettei tekonurmi mene pilalle. Aita estää pallojen ja niiden hakijoiden menemisen ajoradalle.

Kuninkaankartanonkadun ja Kupittaankadun risteykseen tarvitaan liikennevalot tai kiertoliittymä.

Uittamontien-Kunnallissairaalantien risteys on sekava ja vaarallinen.

Valtaojantien kavennus merkittävä kunnolla. ​Talviaikaan sitä ei edes pysty näkemään.

Muita kommentteja

Liukkaudesta ilmoitettiin monella kadulla. Yhdistyksen lausunnon lisäksi asukas voi itse ilmoittaa tietyistä paikoista.

Valtaojantien molemmille puolille pysäköimistä emme nähneet haitaksi, kunhan ajoväylät tonteille ovat avoinna.

Hiekkojen poistamiseen risteysalueilta emme ottaneet kantaa, vaikka totesimmekin sen olevan moottoripyörille turvallisuusriski. Yleensähän hiekat poistetaan keväisin lumien sulettua, mutta mikäli hiekkaa on kesällä jatkuvasti asfaltilla, niin sitten voimme puuttua siihen.

 

Katujen leventäminen

Sisältyy yhdistyksen lausuntoon

Stålarminkatu ehdotetaan tehtäväksi 1 + 1 kaistaiseksi, silloin busseille jää pysähtymistilaa, ja voidaan järjestää eri kaista vasemmalle kääntyville. Tässä vaihtoehdossa myös Stålarminkadun joen puoleinen jalkakäytävä Martinkadun risteyksestä Illenkadulle levennettäisiin kevyen liikenteen yhdistelmäväyläksi.

Muita kommentteja

Korppolaismäen katujen (esim. Ylämäki) leventäminen tuskin onnistuu, koska se vaatisi kaavamuutoksia ja tonttien pienentämistä. Yhdistys ei ota kantaa.

 

Pyöräily

Sisältyy yhdistyksen lausuntoon

Esitämme Kivenhakkaajankadulta Kupittaankadulle ​suunnitellun pyörätien jatkeen avaamista.

Muita kommentteja

Katso lisätietoja Turun kaupungin sivuilta (kaavamuutoksista); syötä hakuruutuun ”kivenhakkaajankadun pyörätie”

Yhdistys ei voi ottaa kantaa esimerkiksi Itäisen pitkäkadun rotvalleihin tai Vuorityömiehen mukulakivetykseen

 

Jalkakäytävät ym.

Sisältyy yhdistyksen lausuntoon

Yhdistys ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

 • Suojateiden maalauksessa käytetty massa on vaarallisen liukasta. Olisi aihetta keksiä turvallisempi aine.
 • Jalkakäytävä puuttuu Rykmentintieltä, väliltä Vähäheikkiläntie-Uittamontie.
 • Jalkakäytävä puuttuu ​Kupittaankatu 164​ eteenpäin, mikä on koululaisten paljon käyttämä reitti.
 • Uittamontielle esitämme myös jalkakäytävää kadun toiselle puolelle välille Pajamäenkatu-Vähäheikkiläntie.
 • Askaistentien Pajamäen puoleiseen reunaan​ esitämme​ ​kunnon jalkakäytävä​ä​.

Muita kommentteja

Myllymäentien totesimme niin kapeaksi, että jalkakäytävän rakentaminen saattaa olla vaikeaa.

 

Uittamontien ja Kupittaankadun kulma

Sisältyy yhdistyksen lausuntoon

K-Marketin kohdalle tehdyistä pysäköintimuutoksista huolimatta kaupan edessä on jatkuvaa väärin pysäköintiä, joka haittaa muuta liikennettä. Asiaan tulee puuttua, enne​n k​uin tulee vahinkoja.

Muita kommentteja

Yksittäinen henkilö voi kuitenkin olla yhteydessä kaupunkiin ja poliisiin asiasta.

 

Muut asiat, joita kommentoitiin kyselyssä

Valaistus

Todettiin että Ojarinteen puiston leikkipaikalla on aika hyvä valaistus.

Monet talven pysäköintikiellot koetaan liian pitkiksi

Pysäköintikielloissa on otettu huomioon, että katu saadaan siivottua talven jälkeen, mutta aika saattaa kuitenkin olla turhan pitkä Turun alueelle. Ei kuitenkaan otettu mukaan lausuntoon.

Jätehuolto

Toivottiin romunkeräyspäiviä tai romulavaa ja kierrätyspistettä alueelle. Kupittaan Citymarketin yhteyteen on tulossa Rinki-kierrätyspiste.

Puistojen siisteys

Fleminginpuistoa (”Tonttumäki”) toivotaan siistittävän. Tällaisessa asiassa tarvitaan aktiivisia asukkaita..

Maununtyttärenpuistoon olemme järjestämässä talkoita partiolaisten ja Turun Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa 9.5.2018. Asukkaiden toivotaan osallistuvan talkoisiin! Katso myös yhdistyksen tapahtumakalenteri.

Mitä ruohonleikkaamiseen tulee, on kaupungilla eri prioriteetit nurmialueille. Asukkaan on hyvä olla yhteydessä kaupunkiin, jos haluaa muutosta.

Kaavoitus

Itse voi tutustua asiaan Turun kaupungin nettisivuilta: https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/miten-voin-vaikuttaa-kaavoitukseen

Yhdistys tulee myös tiedottamaan ja ottamaan kantaa Yleiskaavaan 2029 siltä osin, kun se koskee yhdistyksen aluetta.

Ajonopeudet – toivotaan korotettuja suojateitä

Toivottiin myös korotettuja suojateitä/hidasteita, mutta kaupungin yleinen päätös on, että tällaisia ei enää tehdä kaupunkialueelle. Yksi selitys on, että savipohjaisella maalla se tekee enemmän haittaa kadulle sekä kadunvarren rakennuksille ja lisäksi kadun ylläpitohuolto vaikeutuu.

Toivotaan läpiajon kieltämistä

Yhdistys ei voi ottaa suoraan kantaa läpiajon kieltämiseksi, mutta jos suuri osa asukkaista jonkin kadun varrella sitä toivovat, niin yhdistys voi auttaa. Ratkaisu voi olla läpiajon kieltäminen tai pihakadun merkitseminen (mikä kieltää myös läpiajon). Yhdistys voi tarvittaessa järjestää näiden asukkaiden yhteispalaverin, esim. Ojarinne, Purokatu, Peltokankareentie.

Ojarinteellä on läpiajon kielto.

Asukkaan pitäisi itse ilmoittaa: Mäntymäenaukion puolella olevaa ”läpiajo kielletty”-kyltti paremmaalle paikalle esim. Vuorityömiehenkadun puolelle.

Pajamäki, Ylitie, Alitie ja Pajamäenkatu sekä Mäntymäen aukio

Alueelta tuli paljon palautetta, esim. asfaltoinnin puolesta ja vastaan. Yhdistys ei voi suoraan ottaa kantaa asiaan. Asukkailla pitäisi olla yhtenäinen näkemys ja toive. Yhdistys voi, asukkaiden niin halutessa, järjestää alueen asukkaiden yhteispalaverin.

Muita asioita

Muista pienemmistä epäkohdista asukaan täytyy itse ilmoittaa kaupungille, jos ne ovat edelleen hoitamatta. Tällöin on tärkeä selittää kohde mahdollisimman tarkasti.

 

Uusi Hirvensalon siltahanke etenee omaa prosessiaan ja yhdistys on antanut siitä oman kannanottolausuntonsa marraskuussa 2015 yhdessä alueen kaikkien muiden asukasyhdistysten kanssa. Lausuntoa edeltävän yhteispalaverin muistio on luettavissa kotisivuiltamme. Aiheeseen liittyviä virallisia dokumentteja pääsee katsomaan täältä: http://ympto.turku.fi/ympakaavi/sivut/Kaavoitus/sivut/Yleiskaavoitus/sivut/Yleiskaavat.php?content=Kaavahaku